چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

نگاه فلسطینیان به جنگ و آینده کشور خود

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در بازه زمانی 26 می تا 1 ژوئن 2024 در نوار غزه و کرانه باختری انجام داده است. در این نظرسنجی 1570 شخص شرکت کردند که 750 نفر از آنان از غزه و 760 نفر از آنان از کرانه باختری به طور رو در رو با آنان گفتگو شد. در این نظرسنجی به مسائلی مانند میزان تأیید حمله 7 اکتبر پس از 9 ماه از جنگ فعلی، جنایت های جنگی، آینده حکومت در غزه و پیروز در این جنگ و... پرداخته شده است.

نتایج مرتبط با جنگ در غزه و 7 اکتبر

در زمینه درستی یا عدم درستی حمله 7 اکتبر، 73% از پاسخ دهندگان اهل کرانه باختری این اقدام را درست ارزیابی می کنند و 17% هم با آن مخالف هستند و در نوار غزه 57% آن را درست می دانند 41% با آن مخالف هستند و به صورت میانگین این اقدام از حمایت 67% و مخالفت 26% برخوردار است. از نظر میانگین این میزان حمایت در مارس 71% و در دسامبر 72% بود.

با این حال ما شاهد رشد این باور در ماه ژوئن و در مقایسه با ماه مارس هستیم که "این حمله باعث افزایش امکان به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و افزایش توجه به نزاع فلسطین و رژیم صهیونیستی شده است" و 82% از میانگین پاسخ دهندگان این باور را داشته و 18% هم چنین باوری را نداردند.

در بخشی دیگر این سؤال پرسیده شده است که آیا از نظر آنان حماس در 7 اکتبر مرتکب جنایت های جنگی شده است و آیا کلیپ های مرتبط به این امر را اصلا دیده اند؟ در این خصوص از میان افرادی که این کلیپ ها را دیده اند 44% معتقدند حماس مرتکب جنایت هایی شده است و 56% چنین اعتقادی را ندارند و از میان افرادی که چنین کلیپ هایی را ندیده اند 96% معتقدند حماس جنایتی را مرتکب نشده است و 3% چنین باوری را دارند.

همچنین در خصوص ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی 97% شرکت کنندگان چنین باوری را دارند و فقط 2% با چنین موضوعی مخالف می باشند.

بخش بعدی مرتبط با تصمیمات اخیر مراجع قضایی بین المللی است. در پاسخ به این سؤال که "آیا فکر می کنند واقعا نتانیاهو و گالانت دستگیر و محاکمه شوند؟" در نوار غزه 66% چنین فکر نمی کنند و همین امر بر 74% در کرانه باختری صادق است و به طور میانگین 71% معتقدند گالانت و نتانیاهو دستگیر و محاکمه نمی شوند و 31% هم در غزه معتقدند این افراد محاکمه و دستگیر خواهند شد و در کرانه باختری 22% چنین اعتقادی را دارند و 26% به طور میاگین معتقدند نتانیاهو و گالانت دستگیر و محاکمه خواهند شد. در پرسشی دیگر این بار به جای نتانیاهو و گالانت یحی السنوار و اسماعیل هنیه گذاشته شده اند و در اینجا 68% از مردم غزه معتقدند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و همین اعتقاد را 72% از ساکنان شرکت کننده در کرانه باختری داشته و به طور میانگین 71% همین اعتقاد را دارند و در مقابل 28% در غزه، 19% در کرانه باختری و 23% به طور میانگین معتقدند این شخصیت ها دستگیر و محاکمه خواهند شد. همچنین در پاسخ به این سؤال که "آیا صدور حکم دستگیری برای نتانیاهو و گالانت در پایان دادن به جنگ سهیم خواهد شد؟" در غزه 49% و در کرانه باختری 55% و به طور میانگین 52% چنین اعتقادی را ندارند و در مقابل در غزه 50% و در کرانه باختری 42% و به طور میانگین 45% چنین اعتقادی را دارند. پرسش آخر این بخش در زمینه "تأثیر صدور احکام دستگیری برای رهبران حماس در کاهش یا افزایش محبوبیت این جنبش است"؛ در این باره 39% از شرکت کنندگان اهل غزه و 29% از اهالی کرانه باختری و به طور میانگین 33% معتقدند تأثیری نخواهد گذاشت. اما از سویی 34% از اهالی غزه و 59% از اهالی کرانه باختری و 49% به طور میانگین معتقدند باعث افزایش محبوبیت این جنبش شده و از سویی دیگر 25% از ساکنان غزه و 8% از ساکنان کرانه باختری و 15% به طور میانگین معتقدند باعث کاهش محبوبیت این جنبش خواهد شد.

در زمینه آتش بس و پیروز این جنگ 68% از میانگین شرکت کنندگان کرانه باختری و غزه با پیشنهاد مصر برای آتش بس موافق بوده و 26% با آن مخالف هستند. همچنین 58% از میانگین اهالی غزه و کرانه باختری معتقدند حماس و رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس خواهند رسید و 39% چنین پیش بینی ندارند.

در خصوص پیروز جنگ هم 79% در کرانه باختری معتقدند حماس پیروز این جنگ است و2% رژیم صهیونیستی را پیروز می دانند و 13% هم معتقدند هیچکدام پیروز نشده اند. در غزه 48% معتقدند حماس پیروز جنگ بوده و 25% معتقدند رژیم صهیونیستی پیروز شده است و 25% هم معتقدند پیروزی از آن هیچکدام نبوده است. به طور میانگین 67% معتقدند حماس پیروز جنگ است و در اینجا ما شاهد رشد 3% نسبت به نتیجه ماه مارس هستیم و 11% این اعتقاد را برای رژیم صهیونیستی دارند 18% هم هیچکدام را پیروز جنگ نمی دانند.

بخش دیگر مرتبط با پیش بینی ها در زمینه آینده حکمرانی بر غزه است. در این خصوص 46% از مردم غزه و 71% از مردم کرانه باختری و 61% از میانگین فکر می کنند حماس حاکم آینده غزه خواهد بود و 24% از مردم غزه و 11% از مردم کرانه باختری و 16% از میانگین معتقدند تشکیلات خودگردان اما با رئیس و پارلمانی جدید بر غزه حکومت خواهد کرد و 10% از مردم غزه، 4% از مردم کرانه باختری و 6% از میانگین معتقدند این امر با تشکیلات خودگردان بدون ریاست محمود عباس رخ خواهد داد و 11% از نوار غزه و 3% از کرانه باختری و 6% از میانگین فکر می کنند تشکیلات خودگردان با ریاست محمود عباس کنترل غزه را در دست خواهد داشت. 2% از مردم غزه و 1% از مردم کرانه باختری هم به گزینه سازمان ملل رأی داده و با همین نسبت هم به گزینه حاکمیت یک یا چند کشور عربی و یا حاکمیت ارتش رژیم صهیونیستی رأی داده شده است.

این بار چنین سؤالی بر اساس خواست و تمایل شرکت کنندگان پرسیده شده است. در این زمینه 52% از مردم غزه، 64% از مردم کرانه باختری و 59% از میانگین خواهان تداوم حکومت حماس هستند و 28% از مردم غزه، 23% از مردم کرانه باختری و 25% از میانگین خواهان حکومت تشکیلات خودگردان با دولت و پارلمانی جدید هستند و 9% از مردم غزه، 4% از مردم کرانه باختری و 6% از میانگین به گزینه بازگشت تشکیلات خودگردان به غره به ریاست محمود عباس رأی داده اند و 2% از مردم غزه و 1% از مردم کرانه باختری خواهان کنترل عشایر و خانواده های متنفذ بر غزه می باشند.

در قسمت بعد درباره خروجی نشست اتحادیه عرب و اظهارات محمود عباس پرسیده شده است. درباره بیانیه اتحادیه عرب در زمینه آتش بس فوری و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح، 44% از مردم غزه، 51% از مردم کرانه باختری و 48% از میانگین آنان اظهار نارضایتی کرده و 55% از مردم غزه، 44% از مردم کرانه باختری و 48% از میانگین آنان اظهار رضایت داشته اند. در زمینه اظهارات محمود عباس علیه حمله 7 اکتبر 67% از مردم غزه، 82% از مردم کرانه باختری و 76% از میانگین آنان با این اظهارات موافق نبوده اند و 33% از مردم غزه، 12% از مردم کرانه باختری و 20% از میانگین آنان با این اظهارات موافق هستند. در پایان درباره اظهارات محمود عباس علیه مواضع کلی حماس پرسیده شده است که در اینجا 68% از مردم غزه، 86% از مردم کرانه باختری و 79% از میانگین آنان با این اظهارات مخالف و 29% از مردم غزه، 9% از مردم کرانه باختری و 17% از میانگین آنان با این اظهارات موافق هستند.

بخش آخر درباره عملکرد سیاستمداران فلسطینی و مواضع بازیگران منطقه ای و بین المللی در این جنگ است. در غزه میزان رضایت از حماس 64%، از یحیی السنوار 50%، از فتح 23% و از محمود عباس 14% است. در کرانه باختری میزان رضایت از حماس 82%، از یحیی السنوار 76%، از فتح 25% و از محمود عباس 8% است. به طور میانگین هم میزان رضایت از حماس 75%، از یحیی السنوار 65%، از فتح 24% و از محمود عباس 10% است.

در خصوص بازیگران منطقه ای و به طور مشخص یمن در نوار غزه 71%، در کرانه باختری 86% و به طور میانگین 80% از موضع آن رضایت دارند. درباره قطر 61% در نوار غزه، 51% در کرانه باختری و به طور میانگین 55% از موضع آن راضی هستند. درباره حزب الله 59%، در نوار غزه 57% در کرانه باختری و به طور میانگین 57% از مواضع آن رضایت دارند. اما درباره ایران در نوار غزه 59%، در کرانه باختری 43% و به طور میانگین 49% از مواضع آن راضی هستند. در خصوص اردن در نوار غزه 48%، در کرانه باختری 10% و به طور میانگین 25% از مواضع آن رضایت دارند. و در نهایت 37% در نوار غزه، 5% در کرانه باختری و 18% به طور میانگین از مواضع مصر راضی هستند .

درباره بازیگران بین المللی و به طور مشخص روسیه 31% در نوار غزه، 23% در کرانه باختری و 26% به طور میانگین از مواضع آن رضایت دارند. درباره سازمان ملل هم 22% در نوار غزه، 6% در کرانه باختری و 12% به طور میانگین از مواضع آن راضی هستند و در نهایت میزان رضایت از مواضع آمریکا در غزه 6% و در کرانه باختری 1% است.

نظر مردم فلسطین درباره انتخابات

در این بخش سناریوهای انتخاباتی مختلفی ترسیم شده است. اولین سناریو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میان اسماعیل هنیه، محمود عباس و مروان البرغوثی است. در کرانه باختری 47%، در نوار غزه 35% و به طور میانگین 42% به مروان البرغوثی رأی خواهند داد. به اسماعیل هنیه 23% در کرانه باختری، 34% در نوار غزه و 27% به طور میانگین رأی می دهند. اما محمود عباس آرای 2% در کرانه باختری، 9% در نوار غزه و به طور میانگین 5% را به دست خواهد آورد.

سناریوی بعدی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میان اسماعیل هنیه و محمود عباس است. در چنین حالتی محمود عباس در کرانه باختری 5%، در نوار غزه 21% و به طور میانگین 11% آرا را به دست خواهد آورد. اما اسماعیل هنیه در کرانه باختری 46%، در نوار غزه 38% و به طور میانگین 43% آرا را خواهد داشت.

سناریوی سوم رقابتی میان اسماعیل هنیه و مروان البرغوثی است. در این حالت آرای مروان البرغوثی در کرانه باختری 48%، در نوار غزه 36% و به طور میانگین 44% خواهد بود. آرای اسماعیل هنیه هم در کرانه باختری 24%، در نوار غزه 36% و به طور میانگین 29% می باشد.

در زمینه تمایل یا عدم تمایل به استعفای محمود عباس در کرانه باختری 94%، در نوار غزه 83% و به طور میانگین 89% خواهان استعفای وی هستند. در مقابل در کرانه باختری 6%، در نوار غزه 16% و به طور میانگین 10% خواهان بقای او در مسند قدرت می باشند.

درباره گرایشات حزبی در کرانه باختری 17% و در نوار غزه 25% و به طور میانگین 20% طرفدار فتح هستند. اما در خصوص حماس در کرانه باختری 41%، در نوار غزه 38% و به طور میانگین 40% هواخواه آن می باشند. همچنین در کرانه باختری 3%، در نوار غزه 15% و به طور میانگین 8% طرفدار جریان سوم هستند.

در صورت برگزاری انتخابات مجلس آرای فتح در کرانه باختری 14%، در غزه 23% و به طور میانگین 17% خواهد بود. آرای حماس هم در کرانه باختری 31%، در نوار غزه 35% و به طور میانگین 32% است. در کرانه باختری 4%، در نوار غزه 5% و به طور میانگین 4% به جریان سوم رأی می دهند.

میزان پیش بینی مردم فلسطین از عملکرد دولت جدید

در زمینه مبارزه با فساد 77% فلسطینیان معتقدند این دولت موفق نخواهد شد و همین نگاه منفی را به میزان 74% نسبت به تقویت مقاومت در قدس شرقی دارند و 73% هم باور دارند این دولت در صلح داخلی و اتحاد میان کرانه باختری و نوار غزه موفق نخواهد بود. کما این که 72% از شرکت کنندگان معتقدند این دولت نخواهد توانست وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد. 71% هم می گویند این دولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس موفق نخواهد بود و همین میزان بدبینی در خصوص مواردی همچون بازسازی غزه، ثبات مالی و حاکمیت قانون وجود دارد. در پایان 67% هم معتقدند دولت محمد مصطفی در اصلاح تشکیلات خودگردان شکست خواهد خورد.

نگاه فلسطینیان به روند عادی سازی روابط و توسعه شهرک نشینی ها

در پاسخ به سؤالی در خصوص تأیید راه حل دو کشور در کرانه باختری 32% و در غزه 32% با این موضوع موافق هستند.

همچنین در زمینه پیوستن فلسطین به سازمان های بین المللی بیشتر، در نوار غزه 74%، در کرانه باختری 61% و به طور میانگین 66% با این موضوع موافق هستند. درباره رد راه حل دو کشور و مطالبه برپایی کشوری مشترک برای فلسطینیان و صهیونیست ها، در نوار غزه 25%، در کرانه باختری 20% و به طور میانگین 22% با این ایده موافق هستند. در پاسخ به موضوع انحلال تشکیلات خودگردان، در کرانه باختری 70%، در نوار غزه 56% و به طور میانگین 62% با این طرح هم نظر هستند. درباره روی آوری به مقاومت مردمی و غیر مسلحانه هم در کرانه باختری 62%، در نوار غزه 40% و به طور میانگین 49% با این نظر موافق هستند. در مقابل در خصوص بازگشت به انتفاضه و مبارزه مسلحانه 64% در کرانه باختری، 62% در نوار غزه و در نهایت به طور میانگین 63% این ایده را قبول دارند.

همچنین در پاسخ به "بهترین راه برای تحقق اهداف فلسطین در زمینه پایان دادن به اشغالگری و برپایی کشوری مستقل"، در کرانه باختری 26%، در غزه 24% و به طور میانگین 25% به گزینه مذاکرات رأی داده اند. از سویی دیگر 14% در کرانه باختری، 19% در غزه و 16% به طور میانگین با گزینه مقاومت مردمی غیرمسلحانه موافق هستند. در پایان هم 52% در کرانه باختری، 56% در غزه و 54% به طور میانگین با اقدامات مسلحانه موافق می باشند.

در پایان و به طور مشخص برای شرکت کنندگان از کرانه باختری این سؤال مطرح شده است که "بهترین راه برای مقابله با حملات شهرک نشینان به روستاهای کرانه باختری چیست؟" 19% با گزینه اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این افراد، 27% با گزینه انتشار پلیس فلسطین در مناطق مورد هدف، 45% با تشکیل گروه های مسلح محلی برای حمایت از این مناطق و 6% با گزینه تشکیل چنین گروه های محلی اما به شکل غیر مسلح موافق هستند.

منبع گزارش:
https://www.pcpsr.org/ar/node/981

مقالات مشابه

تشدید محدودیت ها بر فرقه احمدیه در مصر
افزایش اقبال به اسلام در اروپا پس از تجاوز اسرائیل به غزه
چگونه ایالات متحده به یک هژمونی فرهنگی تبدیل شد؟

انتخاب سردبیر

user