Victor Shih

تعداد گزارش ها: 1 مورد

چین چگونه قصد تغییر نهادهای اقتصادی بین المللی را دارد؟

مقدمه چین علیرغم اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین شریک تجاری برای اکثر اقتصادهای جهان است، در نهادهای سنتی اقتصادی بین المللی حضور کم رنگی  دارد و بسیاری از کارشناسان و سیاست گذاران از این سیاست ناراضی هستند. به عنوان مثال، 170 کشور از 189 عضو بانک بین المللی…
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
user