Aaron Smith

تعداد گزارش ها: 1 مورد

نقش رسانه‌های اجتماعی جایگزین در فضای خبری و اطلاعاتی آمریکا

در سال‌های اخیر، چندین رسانه اجتماعی جدید در دنیای رسانه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به‌صراحت خود را به‌عنوان جایگزینی برای پلتفرم‌های رسانه‌ اجتماعی معتبرتر معرفی کرده‌اند و مخالفت با محدودیت‌های آزادی بیان رایج در رسانه‌های اجتماعی بزرگ را به‌عنوان شعار مطرح نموده‌اند. منظور از رسانه‌های اجتماعی جایگزین،…
۲۳ آبان ۱۴۰۲
user